IMKB : 114.789 / -1,75 $ : 6,12 / 0,57 : 6,64 / 0,55 Altın : 326,90 / 1,52

Hazine taşınmazları üzerine lisanssız elektrik üretimi
17 Şubat 2014 10:00


Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyenler için, ilk adım olan “proje geliştirme” aşamasında karşımıza çıkan ilk konu “arazi temini”dir.

PAYLAŞ : Share/Bookmark

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyenler için, ilk adım olan “proje geliştirme” aşamasında karşımıza çıkan ilk konu “arazi temini”dir. Bu noktada, ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 35’inin tarım, yüzde 27’sinin orman, yüzde 18’inin meralardan oluştuğu dikkate alınacak olursa, lisanssız enerji yatırımlarına ilişkin “arazi temininde” devletin tasarrufu altında olan yerlerin önemi ortaya çıkacaktır. 

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu), orman vasıflı olan veya Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların, mera, yaylak, kışlak ile kamuya ait otlak ve çayırların yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla bedel karşılığında kiralanabileceğini, irtifak hakkı tesis edilebileceğini belirtmektedir. 

7 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile ise, Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri düzenlenmek suretiyle “arazi temini” sorununun çözümü için önemli bir adım atılmıştır. Hazine’ye ait taşınmazların, lisanssız elektrik üretimi amacıyla, belirli bir süre için kullanımına izin verilmesine ilişkin işlemleri düzenleyen bu Tebliğ’de öne çıkan hususlar şu şekilde özetlenebilir: 

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen yatırımcı nereye başvurmalı?

Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarının kullanımı suretiyle; Hazine taşınmazı üzerinde, lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi yatırımcının, hazine taşınmazının bulunduğu illerde defterdarlığa (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde ise; millî emlak müdürlüğüne yoksa mal müdürlüğüne, yapılması planlanan elektrik üretim tesisinin üretim kapasitesini de belirten bir dilekçeyle başvurması ve - bu dilekçeye vaziyet planını eklemesi gereklidir. Başvuru sonrası, dilekçeler, başvuru yapılan idarenin görüşünü de dahil olmak üzere diğer bilgi ve belgelerle birlikte Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)’na gönderilecektir. 

Başvuru Değerlendirme Yöntemi

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi işlemi ihaleyle gerçekleşecek olup, ihale işlemleri Devlet İhale Kanunu madde 17’de belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle ve pazarlık usulüyle yapılacaktır.

Ön izin

İhalenin onayına müteakip, irtifak hakkı tesis edilmeden veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, Hazine taşınmazları üzerinde yatırım yapmayı planlayan gerçek veya tüzel kişi yatırımcıya ön izin verilecektir. Yatırımcı ise kendisine verilen ön izin sürecince, belirtilen yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ön izin dönemindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, yükümlülükleri yerine getiren yatırımcıya, ön izne konu Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi (veya kullanma izni verilmesi) talebine müteakip, Maliye Bakanlığı’ndan izin alınmaksızın ilgili Valiliklerce (defterdarlık) İrtifak Hakkı Sözleşmesi veya Kullanma İzni Sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle, irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.

İrtifak Hakkı (Kullanım İzni) Süresi

İrtifak hakkının süresi “kurulu güce” göre tespit edilmiştir. Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden; 

- Kurulu gücü beş yüz (500) kW’e kadar olanlar için yirmi (20) yıla kadar, 

- Kurulu gücü beş yüz (500) kW ile bir (1) MW arasında olanlar için ise otuz (30) yıla kadar, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

20 ve 30 yıllık sürelerin sonunda ise, Hazine taşınmazları üzerindeki tüm yapı ve tesisler, üretim verimliliği yüzde 80’in altında olmayacak şekilde, sağlam ve işler durumda, bedelsiz olarak Hazine’ye devredilecektir. Dolayısıyla bir tür yap-işlet-devret modeli uygulanmış olmaktadır.

İrtifak Hakkı Bedelinde İndirim Olanağı

Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin notere onaylatıldığı tarihten itibaren, tesisin ilgili mevzuatlarda belirtilen sürede işletmeye alınması şartıyla, irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline yüzde seksen beş (% 85) oranında indirim uygulanacaktır.

Özetle; yayınlanan Tebliğ, lisanssız üretimin önündeki “arazi temini” sorununun çözümü için çok önemli bir fırsat olmakla birlikte, Tebliğ’in uygulamada nasıl hayata geçeceğini, lisanssız projelerin önünü açıp açmayacağını ve seçilen “pazarlık” yönteminin haksız uygulamalara neden olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Yeni mevzuatın lisanssız üretimlerin önünü açması ve lisanssız uygulamaların önündeki bir diğer temel engel olan “finansman sorunu” çözümüne ilişkin yasal düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesi umuduyla.

 


Bu haber 5174 kez okunmuştur


Toplam 1 yorum
Sayın Özlem Hanım Öncelikle Açıklamanız için teşekkür ederim.
Milli emlağın malum tebliğine rağmen EPDK milli emlak arazisi üzerine lisanssız enerji üretimi için yapılan başvuruların red edilmesi yönünde dağıtım şirketlerine bir talimat gönderdi. bu konuda bir bilginiz var mı kiralama işini nasıl yapabiliriz. uygulama hakkında bilginiz nedir.
Yeksun Yenilenebilir En. A.Ş / 24 Şubat 2015 23:11:36
Köşe Yazarları