IMKB : 114.789 / -1,75 $ : 6,12 / 0,57 : 6,64 / 0,55 Altın : 326,90 / 1,52

Elektrik piyasasında şirket "Esas Sözleşme" değişikliği zorunluluğu
13 Kasım 2013 09:49


Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur
Mart sonunda yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu”nu takiben yayımlanan “Lisanssız Yönetmeliği”nden sonra “Lisans Yönetmeliği”nin de bu ayın başında (2 Kasım) yayımlanmasıyla birlikte, elektrik piyasasında oyunun kuralları en azından teorik olarak netleşmiş oldu.

PAYLAŞ : Share/Bookmark

Mart sonunda yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu”nu takiben yayımlanan “Lisanssız Yönetmeliği”nden sonra “Lisans Yönetmeliği”nin de bu ayın başında (2 Kasım) yayımlanmasıyla birlikte, elektrik piyasasında oyunun kuralları en azından teorik olarak netleşmiş oldu. Bu çerçevede, yürürlüğe giren Lisans Yönetmeliğinde yer alan “asgari sermaye tutarı” ve “payların devri” konularındaki düzenlemelerle, elektrik piyasasında “lisanslı” faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiler açısından “esas sözleşme” değişikliği ihtiyacı da ortaya çıktı. 

Peki tüzel kişiler ne yapacak? Öncelikle hatırlatmak gerekir ki, enerji piyasasında lisanslı faaliyette bulunacak şirketlerin;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, 

- Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması

zorunludur. Dolayısıyla şirketiniz Anonim Şirketse, payların tamamının nama yazılı olduğu ibaresinin mutlaka şirket esas sözleşmesinde/şirket sözleşmesinde yer alması gerekmektedir. Bunun haricinde, önlisans/lisans başvurusu yaparken, Kurum’a sunulacak şirket esas sözleşmesinde/şirket sözleşmesinde “Lisans Yönetmeliğinde “esas sözleşme”de yer alacağı belirtilen hususlara yer verildiğinden” emin olmanız gerekmektedir. 

“Asgari Sermaye Miktarı”nın sözleşmede düzenlenmesi

Bilindiği üzere, Elektrik Piyasası Kanunu’yla getirilen yeni düzenleme çerçevesinde, artık “üretim lisansı başvurusunda bulunan” yatırımcılara öncelikle lisans yerine belirli bir süre için geçerli olmak üzere “önlisans” verilecek; “önlisans” yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takiben verilen bu önlisans “üretim lisansına” dönüşecektir. Yatırımcı ise kendisine verilen bu önlisans süresinde üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuat gereğince temin etmesi istenilen izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri temin edecek ve  üretim tesisini kuracağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edecektir. Lisans Yönetmeliği, önlisans başvurusunda bulunacak Şirketin asgari sermayesinin; üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 5’i, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından ise yatırım tutarının yüzde 1’i tutarında olmasını öngörmektedir. Dolayısıyla bu şartı karşılamayan şirketler, sermaye artırımı yoluna gitmek ve sermayenin arttırıldığına ilişkin/sermaye koşulunun sağlandığını gösteren şirket esas sözleşmesini/şirket sözleşmesini EPDK’ya sunmak zorundadır.  Bununla birlikte:

- İlk kez faaliyet göstermek üzere birden fazla önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sermayesinin, önlisans verilmiş her bir başvuru için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması suretiyle bulunan miktardan az olmaması,

- Lisans veya önlisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir önlisans başvurusunda bulunması halinde ise; şirketin sermayesinin, kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamış her bir lisans ile verilmiş olan her bir önlisans için Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutardan az olmaması, zorunludur.

Lisans Başvurularında ise, şirket esas sözleşmesinde/şirket sözleşmesinde yazılı Şirket Asgari Sermayesi, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 20’sine, nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından yüzde 5’ine tekabül etmeli. Bu şartın karşılanmaması durumunda asgari sermaye arttırılmalı, artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesi/şirket sözleşmesi Kurum’a sunulmalıdır.

Üretim Lisansı hariç diğer lisans başvuruları açısından, şirketin sermayesinin asgari olarak; tedarik lisansı başvuruları açısından, 2 milyon TL tutarında olması; dağıtım lisansı ile piyasa işletim lisansı ve görevli tedarik şirketlerinin tedarik lisansı başvurularında Kurul tarafından belirlenen oran ve/veya tutarda olması gerekli olup, bu gerekliliğin karşılandığına ilişkin şirket esas sözleşmesinin Kurum’a sunulması zorunludur. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli tedarik şirketlerinin lisansları süresince sağlamaları gereken sermaye yeterliliğine ilişkin hususlar Kurul kararı ile belirlenir.

Ayrıca, Lisans Yönetmeliğiyle, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten tüzel kişiler için, şirket amaç ve konusuna ilişkin hükümlerin, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi yükümlülüğü öngörülmüş olup, şirket amaç ve konusuna ilişkin hükümlere ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün alınacağına ilişkin hükümün şirket ana sözleşmesinde yer alması gereklidir.

“Pay Devri”ne ilişkin hususların sözleşmede düzenlenmesi

Lisans Yönetmeliği çerçevesinde esas sözleşme/şirket sözleşmesinde yer alması gereken düzenlemelerden bir diğeri de “pay devrine” ilişkin hususlardır. Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Dolayısıyla, önlisans süresinde payın devri yasaklamış olup, ön lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin Şirketlerin esas sözleşmelerinde/şirket sözleşmelerinde “Önlisans süresince şirketin ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına” ilişkin hükme yer vermeleri zorunludur. Üretim Lisansı ve üretim lisansı dışındaki lisans başvuruları kapsamında Kuruma sunulacak esas sözleşme/şirket sözleşmesinin de Pay devirleri ile şirket birleşmeleri açısından Lisans Yönetmeliğinde öngörülen hükümleri içermesi zorunlu olup, bu düzenlemelere yer vermeyen Sözleşmelerin mevzuatla uyumlu hale getirilmesi gereklidir. 

Sonuç olarak, Önlisans /Lisans Başvurusu planlayan yatırımcı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermayenin dörtte birinin peşin ödenmesi, geri kalanının ise iki yıl içersinde tamamlanması gerektiğini bilerek, “pay devri” ve “şirket birleşmelerine” ilişkin kısıtları da gözönünde bulundurarak yola çıkmalıdır. 

Bu çerçevede “esas sermaye”, “pay devri” ve “şirket birleşmeleri” gibi Yönetmelik’te “esas sözleşmesinde yer alması gerekli hususlar” olarak belirtilen noktalara, şirket esas sözleşmesinde yer verildiğinden, eksik hususların tamamlandığından emin olmalı; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin farkında olarak Kuruma başvurulmasının zaman, emek, para ve hak kayıplarının önüne geçeceği unutmamalıdır. Uzun ve meşakkatli bu yolda herkese başarılar!

 


Bu haber 4475 kez okunmuştur


Bu habere henüz yorum yazılmamış

İlk yorum yazan siz olun!
Köşe Yazarları